Mokykloje dirba logopedė Elvyra Noreikienė.

Logopedo funkcijos ir paslaugos:

  • Dirba su ugdytiniais, turinčiais kalbos ir komunikacijos sutrikimų.

  • Vertina mokinių kalbą, sudaro kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčių ugdytinių sąrašus.

  • Komplektuoja ugdytinių grupes su įvairiais kalbos sutrikimais.

  • Sudaro ir įgyvendina kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimo programas.

  • Veda individualias, ir grupines

  • Konsultuoja mokytojus, dirbančius su vaikais, turinčiais specialiųjų poreikių.

  • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

  • Laikosi bendrosios ir pedagoginės etikos normų, pedagoginės prevencijos principo.

  • Vertina kalbos ugdymo rezultatus ir su jais supažindina ugdytinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), kolegas ir mokyklos vadovus.

  • Palaiko ryšius su rajono PPT.

Logopedės darbo laikas:   pirmadienį nuo 7.45 iki 13.50

                                                    trečiadienį nuo 7.30 iki 13.00