Komisijos, tarybos, darbo grupės

MOKYKLOS-DAUAGIAFUNKCIO CENTRO TARYBA – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus, nepedagoginį personalą, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems veiklos tikslams, uždaviniams numatyti ir spręsti.

Pirmininkas – Valdas Katkus

Nariai: mokinių/vaikų tėvų atstovai Eglė Barčiauskienė, Valda Jonušienė, mokytojų  atstovai Asta BakšinskienėJovita Dapkuvienė, Vitalija Katauskienė;

METODINĖ TARYBA – nuolat veikianti mokyklos-darželio institucija, telkianti pedagogus metodinės veiklos uždaviniams spręsti. Ji organizuoja metodinius pasitarimus, seminarus, diskusijas, analizuoja pedagogų metodinę veiklą ir numato tobulėjimo būdus, skleidžia informaciją apie pedagogikos, psichologijos, įvairių metodikų naujoves, ugdymo formas ir priemones.

Pradinių klasių metodinės tarybos pirmininkėVitalija Katauskienė

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės tarybos pirmininkėAsta Bakšinskienė

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA – organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisijos pirmininkė – vyr. logopedė Elvyra Noreikienė

Nariai:

Vitalija Katauskienė,  pradinių klasių vyr. mokytoja

Aurelija Ruikaitė, visuomenės sveikatos specialistė

Lietuvos mokytojų švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LMŠMPS) Telšių susivienijimo Buožėnų mokyklos-daugiafunkcio centro pirmininkė Jovita Dapkuvienė

INVENTORIZACIJOS KOMISIJA – Direktoriaus paskirta komisija kasmet atlieka metinę inventorizaciją. Atliekant metinę ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto inventorizaciją, nustato, ar yra požymių, kad ilgalaikis turtas gali būti nuvertėjęs. Inventorizacijos rezultatus įformina  inventorizavimo aprašais pagal turto buvimo vietas, materialiai atsakingus asmenis, balansines sąskaitas, ir  išsinuomotą, priimtą saugoti, panaudai gautą turtą – pagal nuomos, paslaugos ar panaudos davėjus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *