SKELBIAMA ATRANKA MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGOMS UŽIMTI

2022-08-12 Telšių r. Buožėnų mokykla-daugiafunkcis centras (biudžetinė įstaiga, kodas 190586368)  skelbia mokytojo padėjėjo atranką 0,5 etato pareigybei užimti nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

Mokytojo padėjėjo (0,5 etato) pareigybė – darbo krūvis 20 val. per savaitę, per dieną – 4 val.

Darbo vietos adresas – Mokyklos g. 6, Buožėnų km. Gadūnavo sen., LT-88437 Telšių rajonas

Pareigybės lygis – C.

Darbo sutartis – neterminuota.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 4 priedu (Nr. XIV-710, 2021-11-25, paskelbta TAR 2021-12-03), atsižvelgiant į turimą profesinio darbo patirtį metais.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 4,7 iki 7,8 (priklausomai nuo turimos profesinio darbo patirties).

Darbo užmokestis: 425,35 – 705,90 Eur (neatskaičius mokesčių).

  1. Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai mokytojo padėjėjui:

1.1. Išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija;

1.2. Gebėjimas pozityviai bendrauti su ugdytiniais, žinių apie jų sutrikimų specifiką turėjimas.

1.3. Gebėjimas dirbti su ugdytiniais padedant jiems įsisavinti ugdomąją medžiagą, atlikti mokytojo

skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, judėti, maitintis.

1.4. Gebėjimas pozityviai bendradarbiauti su mokytoju, logopedu, spec. pedagogu, kitais specialistais ir ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais).

1.5. Gebėti dirbti komandoje, priimti sprendimus, pasidalyti atsakomybe, turėti bendradarbiavimo,

komunikacinių, organizacinių gebėjimų;

1.6. Mokėti naudotis ryšių ir kitomis informacijos perdavimo priemonėmis.

  1. Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

2.1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2.2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

2.3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

2.4. Gyvenimo aprašymą.

2.5. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

  1. Dokumentų priėmimo pradžia 2022 m. rugpjūčio 12 d., pabaiga 2022 m. rugpjūčio 26 d.16.00 val. įstaigos sekretoriui pristatant/siunčiant registruotu laišku adresu: Mokyklos g. 6, Buožėnų km. Gadūnavo sen., LT-88437 Telšių rajonas arba el. paštu: buozenumokykla@gmail.com

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

  1. Pretendentų atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Pretendentai, kurie atitiks atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus informuojami individualiai el. paštu ir/ar telefonu.

Pokalbis su pakviestais pretendentais numatomas iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.

Informacija  tel. 8-444-41747.

Laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas  Danutė Popovič