SKELBIAMA ATRANKA MUZIKOS (MENINIO UGDYMO) MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

2022-08-18 Telšių r. Buožėnų mokykla – daugiafunkcis centras (biudžetinė įstaiga, kodas 190586368) skelbia atranką 0,57 etato muzikos mokytojo (meninio ugdymo mokytojo) pareigoms užimti.

 Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 (suvestinė redakcija nuo 2022-07-27, Nr. V-1194).

Informacija pretendentams.

Įstaigos pavadinimas: Telšių r. Buožėnų mokykla – daugiafunkcis centras

Pareigybės pavadinimas: muzikos mokytojas 0,32 etato ir meninio ugdymo mokytojas 0,25 etato = 0,57 etato.

Darbo krūvis – 18,52 val. per savaitę.

Darbo sutartis – neterminuota.

Darbo pradžia –   2022-09-01.

Darbo užmokestis: pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą (2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198) ir „Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo Telšių r. Buožėnų mokykloje-daugiafunkciame centre tvarkos aprašą, patvirtintą direktoriaus 2017 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-31.

Koeficientas nuo 7,99 iki 9,28 (priklausomai nuo turimo stažo ir  kvalifikacinės kategorijos).

Atlyginimas 0,58 et.- nuo 824,33 iki 957,42 Eur neatskaičius mokesčių.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: turėti aukštąjį išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją, įgytą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtinta tvarka 2014-08-29 įsakymu Nr. V-774  ir muzikos mokytojo profesinę kvalifikaciją.

Asmuo, siekiantis dirbti muzikos mokytoju ir meninio ugdymo mokytoju ikimokykliniame skyriuje turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr.38-1804) 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

48 straipsnio 1 dalyje nurodyti mokytojai privalo turėti švietimo ir mokslo ministro nustatytą kvalifikaciją.

 • Privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.
 • Būti įgijus kompetencijas, numatytas reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms pagal 2009-03-29 Nr. ISAK-555.
 • Būti kūrybišku, iniciatyviu, atsakingu, gebėti dirbti komandoje.

Meninio ugdymo mokytojo (muzikos pedagogo) funkcijos:

 1. Vykdo vaikų muzikinį ugdymą pradinės mokyklos 1-4 klasėse pagal įstaigoje patvirtintą ugdymo planą: organizuoja ir veda muzikos pamokas, planuoja popamokinę muzikinę veiklą, vykdo choro užsiėmimus ir kt.
 2. Įgyvendina ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų meninio ugdymo užsiėmimus, rengia individualias programas, organizuoja kokybišką meninį muzikinį vaiko ugdymą lopšelio-darželio grupėse.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą  leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. gyvenimo aprašymą (CV);
 5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 6. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių ar esamų darboviečių rekomendacijų.

Dokumentų priėmimo pradžia 2022 m. rugpjūčio 18 d., pabaiga 2022 m. rugpjūčio 31 d. 16.00 val. (14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, įskaitant atrankos paskelbimo dieną. )

Dokumentai įstaigos sekretoriui pateikiami nuo 9.00 val. iki 16.00 val.  adresu:  Mokyklos g. 6, Buožėnų km. Gadūnavo sen., LT-88437 Telšių rajonas arba siunčiami registruotu laišku ar elektroniniu paštu: buozenumokykla@gmail.com. Informacija teikiama: tel. 8 444 41747.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų atrankos būdas: dokumentų analizė ir pokalbis.

Laikinai vykdanti Telšių r. Buožėnų mokyklos – daugiafunkcio centro direktoriaus funkcijas

Danutė Popovič